Welkom Geluid Licht Contact
Vester Theater Techniek
Algemene Voorwaarden Veiligheid

Artikel 1: de toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten in het kader waarvan Vester Theatertechniek zaken verhuurt en/of diensten verricht en/of zaken in eigendom overdraagt. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door Vester Theatertechniek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De wederpartij van Vester Theatertechniek wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever” of “huurder”. De algemene voorwaarden, die de opdrachtgever op enig moment aan Vester Theatertechniek presenteert, worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk door beide partijen overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voorzover zij met bepalingen van deze overeenkomst in strijd zijn.

 

Artikel 2: De wederzijdse verplichtingen van partijen

Vester Theatertechniek verplicht zich ertoe om de overeenkomst naar haar beste vermogen en in overeenstemming met de bepalingen daarvan uit te voeren. De opdrachtgever dient als een redelijk opdrachtgever te gedragen met als doel het uitvoeren van de overeenkomst zoals tussen de partijen overeengekomen.

 

Indien er sprake is van materialenverhuur dan dient de huurder deze bij Vester Theatertechniek op te halen met degelijk vervoer en direct te controleren op gebreken. Indien de goederen worden afgeleverd dient deze controle bij aflevering te geschieden. Eventuele gebreken dienen terstond gemeld en schriftelijk vastgelegd te worden. Overeengekomen afleveringstijden zullen door Vester Theatertechniek zoveel mogelijk worden aangehouden. Overschrijding van de afleveringstijd kan echter nooit, ook niet na ingebrekestelling leiden tot schadevergoeding De huurder is verplicht bij het in ontvangst nemen van de materialen een door Vester Theatertechniek vast te stellen borgsom te overhandigen. De huurder verplicht zich de materialen te gebruiken zoals omschreven in de overeenkomst en volgens de bedieningsvoorschriften zonder wijzigingen aan te brengen aan de materialen. Elke vorm van schade dient onmiddellijk door de huurder aan Vester Theatertechniek gemeld te worden. Indien reparaties noodzakelijk zijn worden deze uitsluitend door Vester Theatertechniek of in opdracht van Vester Theatertechniek uitgevoerd en aan de huurder in rekening gebracht. Indien er door Vester Theatertechniek meegeleverde vervangingsonderdelen worden gebruikt dienen de vervangen onderdelen geretourneerd te worden. Als dit niet het geval is worden de vervangingsonderdelen in rekening gebracht of gecompenseerd met de borgsom. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden geschied uitsluitend na schriftelijke toestemming van Vester Theatertechniek. Aanspraken van derden op de gehuurde materialen worden door de huurder afgewezen, ook in geval van beslaglegging of enige andere wijze waarop de eigendomsrechten van Vester Theatertechniek materialen dreigen te worden geschaad. De huurder zal personeel van Vester Theatertechniek te allen tijde toegang tot de gehuurde materialen verschaffen. Materialen worden, tenzij anders vermeld na 11.00 uur afgehaald en voor 10.00 uur geretourneerd. Indien alle of enkele materialen na afloop van de overeenkomst niet tijdig worden geretourneerd, zal voor iedere extra dag(deel) de volledige dagprijs in rekening worden gebracht. Indien de huurder alle of enkele materialen op enige wijze verzuimd te retourneren wordt de vervangingswaarde van de gehuurde materialen in rekening gebracht. Materialen dienen netjes verpakt, in dezelfde staat alsontvangen te worden geretourneerd.

 

Indien er sprake is van eigendoms overdracht gelden dezelfde bepalingen als bij het in ontvangst nemen van verhuurmaterialen. Het risico van de eigendoms overdracht is in ieder opzicht voor rekening van de opdrachtgever. In geval van doorverkoop gelden de garantiebepalingen van de leverancier of producent en vrijwaart de opdrachtgever Vester Theatertechniek van alle niet onder deze productgarantie vallende aanspraken

 

Indien er sprake is van dienstverlening verplichten de partijen jegens elkaar een zodanige samenwerking dat de door Vester Theatertechniek te leveren prestatie zonder hapering kan geschieden en leidt tot een uitvoering van de overeenkomst. Tussen de partijen staat vast dat de inhoudelijke en/of artistieke kant van de door Vester Theatertechniek te leveren diensten slechts door Vester Theatertechniek wordt bepaald. Indien door Vester Theatertechniek een productie of deel daarvan wordt verzorgd, is de opdrachtgever vanaf aankomst tot vertrek aansprakelijk voor alle schade die aan door Vester Theatertechniek gebruikte materialen ontstaat - ook indien de schade door derden ontstaat – met uitzondering van schade die aantoonbaar is veroorzaakt door het personeel van Vester Theatertechniek. De opdrachtgever voldoet aan redelijke verzoeken en aanwijzingen van personeel van Vester Theatertechniek. De opdrachtgever verplicht zich onmiddellijk melding te maken van zaken die van invloed zijn op deze overeenkomst. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar Vester Theatertechniek haar diensten verricht voldoet aan de wettelijke voorschriften, meer in het bijzonder de vereisten die betrekking hebben op de veiligheid en verstrekt de eventueel vereiste veiligheidsmiddelen. Verder dient de opdrachtgever Vester Theatertechniek op de hoogte te stellen van laad- en losomstandigheden, zorgen voor parkeergelegenheid en dient de ter beschikking gestelde ruimte zodanig te zijn ingericht dat Vester Theatertechniek haar materialen veilig en droog kan opstellen zonder genoodzaakt te zijn tot het verplaatsen van in de weg staande zaken. De plaatsing van materialen wordt door Vester Theatertechniek bepaald. Dranghekken, rijplaten, backstagepassen en overige materialen die het de dienstverlening van Vester Theatertechniek ondersteunen dienen door de opdrachtgever te worden aangeleverd. De stroomtoevoer, waarvan de kosten voor de opdrachtgever zijn, dient in alle opzichten toerijkend te zijn. Indien er muziek verzorgd wordt zal de opdrachtgever aan rechthebbenden met betrekking tot ten gehore gebrachte muziekstukken toekomende vergoedingen zijn verschuldigd, en dient zich rechtstreeks met de tot inning daarvan bevoegde instanties te verstaan. Specifieke informatie met betrekking tot de productie zal op de overeenkomst worden vermeld of worden opgenomen in een bijgevoegde technische lijst. In geval van een door Vester Theatertechniek verzorgde productie zullen technische en/of productionele informatie een aanhangsel zijn en deel uitmaken van de overeenkomst.

 

Artikel 3: aansprakelijkheid

Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van van het gebruik van bij Vester Theatertechniek gehuurde of gekochte materialen zou kunnen ontstaan, is Vester Theatertechniek niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg is van een constructiefout of ondeugdelijk materiaal. Indien bij dienstverlening Vester Theatertechniek tegenover de opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten, respectievelijk tegenover hem aantoonbaar onrechtmatig heeft gehandeld en uit dien hoofde vaststaat dat Vester Theatertechniek schade moet betalen, wordt die schadeverplichting hiermede beperkt tot de hoogte van de met de opdrachtgever voor de betreffende dienst overeengekomen prijs. De opdrachtgever zal Vester Theatertechniek terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien de opdrachtgever de voorschriften zoals omschreven in artikel 2 niet heeft nageleefd vervalt het recht van de opdrachtgever om enige schade te vorderen.

 

Artikel 4: Annulering, verlenging en voortijdige beeindiging

De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst tot verhuur of het verrichten van diensten te annuleren. Indien de annulering langer dan 48 uur voor de datum van de overeengekomen prestaties is een bedrag van 25% over de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien binnen 48 uur wordt geannuleerd blijft de opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd. De huur eindigt na verstrijken van de in de overeenkomst omschreven termijn waarbij een daghuur voor materialen 23 uur bedraagt en personeel maximaal 12 uur per dag arbeid verricht. Indien de opdrachtgever het gehuurde langer dan de overeengekomen periode wil huren en Vester Theatertechniek daar schriftelijk mee akkoord gaat, geschied de verdere huur onder de al overeengekomen bepalingen en wordt per extra dag(deel) de volledige dagprijs gerekend. Een voortijdige beeindiging van de verhuurovereenkomst kan slechts geschieden per aangetekende brief of een schriftelijke bevestiging van Vester Theatertechniek en nadat het gehuurde is terugbezorgd of door Vester Theatertechniek opgehaald, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 24 uur. Vester Theatertechniek is gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden en eventueel gehuurde materialen af te voeren indien de huurder enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet (geheel) of te laat nakomt of wanneer hij in staat van faillissement verklaard, surceance van betaling aanvraagd of wanneer conservatoir of executeriaal beslag wordt gelegd op goederen in bezit van de huurder. Vester Theatertechniek kan dan zonder nadere sommatie de verstreken huur plus gemaakte onkosten vorderen. Vester Theatertechniek kan te allen tijde zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 5: betaling en kosten

De wijze van betaling wordt in de overeenkomst omschreven en kan zijn: Per bank 24 uur voor oplevertijdstip op de rekening van Vester Theatertechniek, Per kas voor oplevering, per kas direct na afloop of per bank binnen 30 dagen na faktuurdatum. Het inroepen van een eventueel recht op retentie of verrekening met tegenvorderingen van de huurder is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het niet nakomen van de in de overeenkomst omschreven betalingsverplichting voor aanvang of direct na afloop van de te verrichten prestatie heeft Vester Theatertechniek het recht de situatie te behandelen als een annulering binnen 48 uur en blijft de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, het volledige bedrag verschuldigd. In alle andere gevallen dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Zodra de betalingstermijn verstrijkt, raakt de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand tot en met de dag van betaling. De opdrachtgever is aan Vester Theatertechniek alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door Vester Theatertechniek opeisbaar verschuldigde som niet voldoet en Vester Theatertechniek de vordering aan een derde in handen geeft. Indien Vester Theatertechniek conservatoire maatregelen neemt, is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Indien Vester Theatertechniek in het kader van enige overeenkomst de eigendom van enige zaak overdraagt, behoud zij de eigendom van de op grond van zodanige overeenkomsten aan de opdrachtgever uit te leveren zaken totdat de opdrachtgever de prijs van al die zaken vermeerdert met de eventuele verschuldigde rente en overige kosten volledig heeft voldaan en wanneer de opdrachtgever alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Vester Theatertechniek ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van een desbetreffende overeenkomst en wanneer hij de vorderingen heeft voldaan die Vester Theatertechniek op hem verkrijgt indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. De opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Vester Theatertechniek. Indien een derde de zaak voor de opdrachtgever onder zich heeft, is de opdrachtgever, indien hij tegenover Vester Theatertechniek tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde mede te delen en mag Vester Theatertechniek aan die derde berichten de zaak voortaan voor Vester Theatertechniek moet houden.

 

Artikel 7: Maaltijden / Sejours

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het serveren van een fatsoenlijke maaltijd indien:

A) er meer dan 4 uur arbeid plaatsvindt en:

B1) de arbeid begint vóór 06:00 en eindigt na 09:00 (ontbijt)

B2) de arbeid begint vóór 10:00 en eindigt na 14:00 (lunch)

B3) de arbeid begint vóór 16:00 en eindigt na 20:00 (diner)

Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan rekent Vester Theatertechniek sejours:

€7,00 per Ontbijt, €10,00 per Lunch en/of €18,00 per diner, ex BTW.

N.B. Frites/snacks/pizza worden in geen enkel geval als fatsoenlijke maaltijd gezien

 

Artikel 8: toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten die Vester Theatertechniek sluit is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Vester Theatertechniek en de opdrachtgever ontstaan, worden - onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter – beslecht door de Rechter die bevoegd is in de plaats waar Vester Theatertechniek is gevestigd, onverminderd het recht van Vester Theatertechniek om de opdrachtgever in rechte te betrekken bij de volgens het recht bevoegde Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.